رحمان رضایی امروز اولین تجربه ی خود را به عنوان سرمربی تجربه خواهد کرد.