به تازگی ویدئویی در فضایی مجازی دست به دست می شود که توهین وقیحانه خانم کشف حجاب کرده را به یک مامور پلیس نشان می دهد.