این هفته قیمت یک مدل خودروی داخلی در بازار افزایش یافت.