شاید اگر تا چند وقت پیش این سوال را می پرسیدید، بدون تأمل همه می گفتند لپ تاپ اما اکنون اوضاع تغییر کرده هر جوابی که به این سوال بدهید، نقدهای زیادی به آن وارد است ...

شاید اگر تا چند وقت پیش این سوال را می پرسیدید، بدون تأمل همه می گفتند لپ تاپ اما اکنون اوضاع تغییر کرده هر جوابی که به این سوال بدهید، نقدهای زیادی به آن وارد است ...