امروزه میلیاردها نفر از شبکه های Wi-Fi شخصی در خانه و محل کارشان استفاده می کنند. اما بسیاری از مردم ادعا دارند که سرعت شبکه Wi-Fi آنها به طور ناگهانی کاهش می یابد و یا Wi-Fi آنها هک شده است ...

امروزه میلیاردها نفر از شبکه های Wi-Fi شخصی در خانه و محل کارشان استفاده می کنند. اما بسیاری از مردم ادعا دارند که سرعت شبکه Wi-Fi آنها به طور ناگهانی کاهش می یابد و یا Wi-Fi آنها هک شده است ...