میزان دوری دژاگه از میادین مشخص شد.

میزان دوری دژاگه از میادین مشخص شد.