خبرگزاری شبستان: طرفداران گروهکی وابسته به شیرازی که گفته می شد به دستگیری پسر او اعتراض داشته اند شب گذشته به سفارت کشورمان در لندن حمله کردند که با دخالت پلیس انگلیس این افراد دستگیر شدند.

خبرگزاری شبستان: طرفداران گروهکی وابسته به شیرازی که گفته می شد به دستگیری پسر او اعتراض داشته اند شب گذشته به سفارت کشورمان در لندن حمله کردند که با دخالت پلیس انگلیس این افراد دستگیر شدند.