خبرآنلاین: در هفته ای که گذشت، صحن علنی مجلس شاهد جنجال بر سر دلار و نواسانات ارز بود و نمایندگان در اعتراض به این وضع آن چنان در صحن پیش رفتند و به ردیس کل بانک مرکزی هجمه کردند که نزدیک بود آش شور شود ...

خبرآنلاین: در هفته ای که گذشت، صحن علنی مجلس شاهد جنجال بر سر دلار و نواسانات ارز بود و نمایندگان در اعتراض به این وضع آن چنان در صحن پیش رفتند و به ردیس کل بانک مرکزی هجمه کردند که نزدیک بود آش شور شود ...