خزانه داری آمریکا دارایی های این افراد و شرکت ها در حوزه قضایی آمریکا را بلوکه کرده و اتباع آمریکا از مراودات مالی با آن ها منع شده اند ...

خزانه داری آمریکا دارایی های این افراد و شرکت ها در حوزه قضایی آمریکا را بلوکه کرده و اتباع آمریکا از مراودات مالی با آن ها منع شده اند ...