آمریکا تلاش می کند وابسته نظامی خود در پاکستان را که به قتل یک جوان پاکستانی متهم است از این کشور خارج کند.

آمریکا تلاش می کند وابسته نظامی خود در پاکستان را که به قتل یک جوان پاکستانی متهم است از این کشور خارج کند.