جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی در خانه کشتی عبداله موحد تهران برگزار شد.

جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی در خانه کشتی عبداله موحد تهران برگزار شد.