نمایندگان مجلس دو فوریت استفساریه تبصره (12) قانون بودجه 97 درباره افزایش 20 درصدی حقوق ها در سال جاری را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس دو فوریت استفساریه تبصره (12) قانون بودجه 97 درباره افزایش 20 درصدی حقوق ها در سال جاری را تصویب کردند.