بررسی قیمت ارز در هفته گذشته حاکی از کاهش 20درصدی قیمتها با وجود شکل گیری 2 نرخ در بازار می باشد.

بررسی قیمت ارز در هفته گذشته حاکی از کاهش 20درصدی قیمتها با وجود شکل گیری 2 نرخ در بازار می باشد.