احتمال بازگشت کارت سوخت به چرخه سوخت گیری روز به روز قوی تر می شود و به نظر می رسد این طرح که پایه های اولیه آن در زمستان گذشته بنا شد در ساختمان دولت و مجلس مراحل نهایی خود را طی می کند.

احتمال بازگشت کارت سوخت به چرخه سوخت گیری روز به روز قوی تر می شود و به نظر می رسد این طرح که پایه های اولیه آن در زمستان گذشته بنا شد در ساختمان دولت و مجلس مراحل نهایی خود را طی می کند.