مجلس سنای آمریکا روز جمعه طرحی را که خواستار اعمال تحریم های جدید علیه حزب الله لبنان است به تصویب رساند.

مجلس سنای آمریکا روز جمعه طرحی را که خواستار اعمال تحریم های جدید علیه حزب الله لبنان است به تصویب رساند.