فعال اینترنتی مشهور عربستانی که به افشاگری در مورد خاندان آل سعود می پردازد، از بازداشت پادشاه اسبق این کشور خبر داد. ...

فعال اینترنتی مشهور عربستانی که به افشاگری در مورد خاندان آل سعود می پردازد، از بازداشت پادشاه اسبق این کشور خبر داد. ...