وبگاه مجله فارن پالیسی در تحلیلی نوشته سرنوشت راهبرد دولت آمریکا در قبال ایران، به برنامه ریزی واشنگتن در جلوگیری از محقق شدن اهداف ایران در سوریه بستگی دارد.

وبگاه مجله فارن پالیسی در تحلیلی نوشته سرنوشت راهبرد دولت آمریکا در قبال ایران، به برنامه ریزی واشنگتن در جلوگیری از محقق شدن اهداف ایران در سوریه بستگی دارد.