زمین لرزه شهرستان های کهگیلویه،لنده ، چرام و بویراحمد را لرزاند.

زمین لرزه شهرستان های کهگیلویه،لنده ، چرام و بویراحمد را لرزاند.