دولت مخالف برگزاری همه پرسی حتی روی مرزهای مارس 2003 است تصمیمات سه گانه قوا در مخالفت با همه پرسی است که همگی طبق قانون اساسی است اگر همه پرسی برگزار شود باید طبق مذاکره و قانون اساسی باشد.