سفر رئیس جمهوری کشورمان به هندوستان به عنوان یک کشور تأثیرگذار در محیط بین المللی از جنبه های متعدد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حائز اهمیت است ...