وزیر امور خارجه سوئد در واکنش به سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل اظهارات وی را اشبتاه خواند.