برخی با شانتاژ های تبلیغاتی نمی توانند برای خود وجهه و آبرو درست کنند/ فضاسازی اثری در روند دادرسی پرونده ها نخواهد داشت