"سائولی نینیستو" رئیس جمهوری 69 ساله فنلاند که هفته گذشته در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید، روز گذشته صاحب فرزندی پسر شد. ...