مربیان حال حاضر لیگ برتری در گذشته با ظاهری عجیب در جنوب تهران حضور داشتند.