فرشاد بلفکه به مدال برنز رقابت های کشتی فرنگی زیر 23 سال جهان دست یافت.