مجتبی جباری روز سه شنبه با حرف وحدیث های زیادی سر تمرین استقلال حاضر شد.